• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.01.2006

Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi, aprobat prin HCA al BNM nr. 61 din 11.09.1997

Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.5-8 din 13.01.2006

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 61
din 11.09.1997

privind aprobarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi
[Denumirea modificată prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]

Întru executarea articolelor 5 şi 72 din Legea cu privire la Banca Naţională Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi.
[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]

2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.

3. Se abrogă începînd cu 1 ianuarie 1998 Hotărîrile Consiliului de Administraţie al BNM nr.1 din 11 ianuarie 1995, nr.13 din 18 aprilie 1995, nr.40 din 26 decembrie 1995.

4. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEI AL
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 61 din 11.09.1997

REGULAMENTUL
cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi

Notă: În tot textul Regulamentului, textul “08001/4” se înlocuieşte cu textul “08001/5” conform Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014
Notă: În tot textul Regulamentului, sintagma “bănci comerciale” se înlocuieşte cu “bănci licenţiate” conform Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009, în vigoare 20.03.2010

Notă: În textul Regulamentului, textul “08001/3” se înlocuieşte cu textul “08001/4” conform Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008

Notă: Pe parcursul Regulamentului se substituie textul "08001/2" cu textul "08001/3", de asemenea textul "p400" cu textul "p401" conform Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008

Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.21-24 din 03.02.2006 pag.75

Prezentul Regulament este elaborat în corespundere cu articolele 5 lit.k) şi 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi defineşte obligaţiunile băncilor referitor la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi a statului, precum şi determină modalitatea furnizării acestei informaţii.
[Alin. în redacţia Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]

Capitolul I
DEFINIŢII

În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
1.1. Balanţa de plăţi este un document statistic de sinteză macroeconomică, pentru o anumită perioadă de timp, ce reflectă valoric în mod sistematizat toate tranzacţiile efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi.
[Pct.1.1 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.1.1 modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]

1.2. Teritoriul economic al unui stat constă din teritoriul geografic, administrat de un guvern, unde persoanele, bunurile şi capitalul circulă liber. Teritoriul economic include de asemenea:
a) spaţiul aerian, apele teritoriale, teritorii din apele internaţionale asupra cărora ţara are drepturi exclusive, enclavele teritoriale situate pe teritoriul altor state (reprezentanţe diplomatice consulate etc.),
b) zonele economice libere, depozitele vamale. Teritoriul economic al unei ţări nu include enclavele teritoriale utilizate de guverne străine sau organizaţii internaţionale, localizate în interiorul graniţelor geografice ale ţării.
[Pct.1.2 modificat Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

1.3. Centru de interes economic într-o ţară este atunci cînd există amplasamente pe teritoriul economic al ţării respective unde sau de unde o persoană fizică sau juridică s-a angajat în activităţi şi tranzacţii economice pe o perioadă mai mare de un an.

1.4. În sensul prezentului Regulament sunt consideraţi rezidenţi:
a) persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi) care au centrul de interes economic şi domiciliul în Republica Moldova pe parcursul unui an şi mai mult, inclusiv cele care se află temporar peste hotare;
b) studenţii şi pacienţii cetăţeni ai Republicii Moldova ce-şi fac studiile, sau respectiv se tratează peste hotare, indiferent de durata aflării peste hotare;
c) personalul organizaţiilor internaţionale, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, care are domiciliul în Republica Moldova;
d) persoanele juridice (de drept public şi de drept privat) constituite conform legislaţiei Republicii Moldova, care au centrul de interes economic şi sediul permanent pe teritoriul economic al Republicii Moldova;
f) reprezentanţe cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate care le reprezintă şi le apără interesele;
g) întreprinderi şi organizaţii care nu au statut de persoană juridică, constituite conform legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova;
h) filiale ale nerezidenţilor persoane juridice şi ale nerezidenţilor întreprinderi şi organizaţii care nu au statut de persoană juridică, constituite conform legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate care exercită anumite atribuţii ale acestora;
i) misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare.
[Pct.1.4 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.1.4 modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]

1.5. Nerezident este orice persoană fizică sau juridică care nu este rezident conform pct.1.4.
[Pct.1.5 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

1.6. Investiţii directe sînt fluxurile sub formă de mijloace financiare şi/sau materiale efectuate de către un nerezident/rezident într-o întreprindere rezidentă/nerezidentă, (care constituie 10% sau mai mult din capitalul social) şi îi acordă drepturi patrimoniale şi de conducere asupra acestei întreprinderi.
[Pct.1.6 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

1.7. Investiţii de portofoliu sînt mijloacele financiare investite de către un nerezident/rezident într-o întreprindere rezidentă/nerezidentă în formă de acţiuni (care constituie mai puţin de 10% din capitalul social), obligaţiuni şi alte titluri de valoare.
[Pct.1.7 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

1.8. Derivatele financiare reprezintă un instrument financiar, preţul căruia depinde de preţul unui alt instrument financiar, de preţul unor mărfuri, de cursul valutar sau de rata dobînzii, sau de alt activ/indice, care pot fi comercializate pe pieţele financiare cu scopuri speculative sau pentru administrarea unor riscuri financiare specifice, cum ar fi riscul ratei dobînzii, riscul valutar, riscul modificării preţurilor acţiunilor şi mărfurilor, riscul de credit ş.a. Derivate financiare: contractele forward, futures, swap, option şi altele.
[Pct.1.8 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.1.8 introdus prin Hot.BNM nr.386 din 14.12.2000]

1.9. Alte investiţii  – orice alte investiţii neincluse în categoriile investiţii directe şi investiţii de portofoliu.

1.10. Contractele factoring reprezintă o tehnică de finanţare pe termen scurt (pînă la 180 de zile). Compania "factor" (banca) cumpără cu discont creanţele exportatorului către importator, urmînd să încaseze datoriile de la importatorul mărfurilor sau a serviciilor. Compania "factor" (banca) acordă credit exportatorului pînă la scadenţa creanţelor, plătindu-i 60% – 90% din suma facturilor în dependenţă de solvabilitatea clientului. Restul sumei 10% – 40%, din care sînt reţinute dobînda pentru împrumut şi comisionul pentru servicii, este plătită la scadenţa creanţei către importator.
[Pct.1.10 introdus prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]

Capitolul II
RAPORT PRIVIND OPERAŢIUNILE INTERNAŢIONALE

Pentru compilarea Balanţei de plăţi băncile licenţiate prezintă la Banca Naţională a Moldovei:
2.1. Raportul 08001/5 "Raport 1-BP privind operaţiunile internaţionale" conform anexei nr.1.
În raport se înscriu toate operaţiunile pe următoarele grupe de conturi contabile:
2.1.1. Conturile "NOSTRO" deschise în băncile rezidente şi nerezidente în valută străină;
2.1.2. Conturile "LORO" ale băncilor nerezidente deschise în Republica Moldova;
2.1.3. Conturile nerezidenţilor (persoanelor fizice sau juridice) deschise în băncile rezidente, inclusiv conturile curente pentru operaţiuni cu carduri bancare;
2.1.4. Conturile “Numerar în casă şi alte valori monetare” pentru operaţiunile cu nerezidenţii. Suplimentar se raportează:
2.1.4.1. Operaţiunile de încasare şi de eliberare a numerarului în valută străină sau în lei moldoveneşti, aferente transferurilor în/din străinătate (în favoarea persoanelor fizice rezidente sau nerezidente) şi pe teritoriul Republicii Moldova (doar ale nerezidenţilor) efectuate prin sisteme de remitere de bani;
2.1.4.2. Operaţiunile rezidenţilor de eliberare a numerarului în valută străină pentru deplasări de serviciu în străinătate.
2.1.5. Contul "Sume cu caracter neidentificat" pentru operaţiunile în valută străină cu nerezidenţii.
[Pct.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]
[Pct.2.1 completat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Pct.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]
[Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.179 din 02.07.98]

2.2. Copiile electronice ale documentelor de plată cu specificarea codului fiscal al clientului băncii, rezident al Republicii Moldova cu excepţia celor ce se referă la operaţiunile de plată iniţiate de către băncile licenţiate, efectuate prin SWIFT:
2.2.1. pentru operaţiunile ce se clasifică conform anexei nr.4 la grupa “Mărfuri”, al căror echivalent în lei moldoveneşti este egal sau mai mare de 1500000 (un milion cinci sute mii) lei;
2.2.2. pentru operaţiunile care se clasifică conform anexei nr.4 la celelalte grupe, al căror echivalent în lei moldoveneşti este egal sau mai mare de 300000 (trei sute mii) lei.
[Pct.2.2 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.2.2 modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]
[Pct.2.2 modificat prin Hot.BNM nr.386 din 14.12.2000]

2.3. Informaţii suplimentare aferente operaţiunilor din raportul 08001/5, verbal (prin telefon) sau prin poşta electronică securizată a BNM la adresa oficială a subdiviziunii responsabile de gestionarea şi compilarea raportului, comunicate la solicitarea directă a colaboratorilor Băncii Naţionale a Moldovei din subdiviziunea menţionată.
[Pct.2.3 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

2.4. Subdiviziunea BNM responsabilă de gestionarea Raportului privind operaţiunile internaţionale este Departamentul Raportări şi Statistică.
[Pct.2.4 introdus prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

Capitolul III
MODUL DE ÎNTOCMIRE A RAPORTULUI
(formularul 08001/5)

3.1. Raportul trebuie să conţină următoarele date:
3.1.1. În coloana A se reflectă contul contabil – se indică contul analitic pentru grupele de conturi menţionate la pct.2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.5, iar pentru cele menţionate la pct.2.1.3, 2.1.4 se indică contul sintetic.
3.1.2. În coloana B se indică codul numeric al monedei în care este deschis contul, conform standardelor ISO 4217.
3.1.3. În coloana C se indică codul numeric al ţării conform standardelor ISO 3166-1. Specificul indicării codului numeric al ţării pe operaţiunile aferente conturilor contabile incluse în raport este următorul:
a) pentru conturile “NOSTRO” – ţara unde este deschis contul;
b) pentru conturile “LORO” – ţara unde este situată banca care a deschis contul;
c) pentru conturile nerezidenţilor (persoane fizice şi juridice) – ţara de origine a nerezidentului;
d) pentru conturile “Numerar în casă şi alte valori monetare” – Republica Moldova.
3.1.4. În coloana D se indică data efectuării operaţiunii (pentru rîndul 999999999999999 - data ultimei zile calendaristice a lunii gestionare).
3.1.5. În coloana E se indică codul operaţiunii conform anexei nr.4.
3.1.6. În coloana F se indică codul numeric al ţării partenerului nerezident ce participă în operaţiune. Nu se admite indicarea codului ţării băncii prin care se efectuează operaţiunea. În cazul în care în operaţiune sînt implicaţi doi nerezidenţi, se indică codul ţării nerezidentului care nu este clientul băncii. Codul ţării se indică conform standardelor ISO 3166-1.
3.1.7. În coloanele 1 (Debit) sau 2 (Credit) se indică suma operaţiunii în moneda originală cu două cifre după virgulă.
3.1.8. În coloana 3 se reflectă descrierea completă a operaţiunii conform documentelor de plată. Nu se admite indicarea numai a denumirii operaţiunii din “Clasificatorul operaţiunilor de plată” (anexa nr.4). Cerinţe suplimentare pentru completarea descrierii operaţiunii:
a) pentru operaţiunile aferente comerţului cu bunuri, la începutul descrierii operaţiunii se va indica numărul contractului, în cazurile în care este disponibil, precedat şi urmat (fără spaţiu) de simbolul “^”;
b) pentru operaţiunile aferente împrumuturilor supuse notificării/autorizării, la începutul descrierii operaţiunii se va indica identificatorul cu care acest împrumut a fost notificat/autorizat la Banca Naţională a Moldovei, conform Legii nr.62-XVI privind reglementarea valutară, precedat şi urmat (fără spaţiu) de simbolul “^”;
c) pentru operaţiunile aferente transferurilor prin sistemele de remitere de bani, la începutul descrierii operaţiunii se indică denumirea completă a sistemului de remitere de bani (în grafia latină), precedată şi urmată (fără spaţiu) de simbolul “^”;
d) pentru operaţiunile de corecţie se indică (dacă este disponibilă) data cînd a avut loc operaţiunea primară, care este anulată ori corectată, în formatul dd.mm.yyyy, precedată şi urmată (fără spaţiu) de simbolul “^”. În cazul operaţiunilor de corecţie, la operaţiunile de transfer de mijloace băneşti prin sisteme de remitere de bani se indică şi denumirea sistemului de remitere de bani (în grafia latină), precedată şi urmată (fără spaţiu) de simbolul “^”.
3.1.9. În coloana 4 se indică codul fiscal al persoanei juridice rezidente client al băncii. Codul fiscal al băncii licenţiate se indică în cazul în care ordonatorul sau beneficiarul plăţii este însăşi banca, dar nu clientul ei. Pentru persoanele fizice (rezidente sau nerezidente), client al băncii, în coloana dată se va indica “1111111111111”, iar pentru persoanele juridice nerezidente se va indica “0000000000000”.
3.1.10. În coloana 5 se indică datele despre ordonatorul plătii:
a) pentru clienţii băncii persoane fizice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R-PF sau respectiv N-PF, precedate şi urmate (fără spaţiu) de simbolul “^”;
b) pentru clienţii băncii persoane juridice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R sau respectiv N, precedate şi urmate (fără spaţiu) de simbolul “^”. Apoi se indică denumirea ordonatorului plăţii (transferului valutar);
c) denumirea băncii se indică în cazul în care ordonatorul plăţii (transferului valutar) este însăşi banca, dar nu clientul ei.
3.1.11. În coloana 6 se indică datele despre beneficiarul plăţii:
a) pentru clienţii băncii persoane fizice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R-PF sau respectiv N-PF, precedate şi urmate (fără spaţiu) de simbolul “^”;
b) pentru clienţii băncii persoane juridice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R sau respectiv N, precedate şi urmate (fără spaţiu) de simbolul “^”. Apoi se indică denumirea beneficiarul plăţii (transferului);
c) denumirea băncii se indică în cazul în care beneficiar al plăţii (transferului valutar) este însăşi banca, dar nu clientul ei.
3.1.12. În rîndul 999999999999999 în coloanele 1 şi 2 se indică suma tuturor cifrelor din coloana respectivă, utilizată în scop de verificare.
[Pct.3.1 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

3.2. Ordinea de înregistrare a operaţiunilor:
3.2.1. Prima înregistrare în raport:
a) pentru grupele de conturi menţionate la pct.2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.5 se indică soldul la începutul perioadei gestionare, cu înscrierea în coloana E a codului respectiv, conform anexei nr.4. Valoarea soldului se înscrie în coloana 1 sau 2 în funcţie de sold, debitor ori creditor. În coloana 3 se va descrie conţinutul operaţiunii;
b) pentru grupele de conturi menţionate la pct.2.1.3 se indică soldul la începutul perioadei gestionare, agregat pe codul monedei şi codul ţării;
c) pentru grupele de conturi menţionate la pct.2.1.4 nu se indică soldurile la începutul şi la sfîrşitul perioadei.
3.2.2. Următoarele înscrieri vor fi toate operaţiunile de pe contul respectiv în ordine cronologică.
3.2.3. După înscrierea tuturor operaţiunilor de pe contul dat se va arăta suma rulajului debitar şi creditar cu codul respectiv, conform anexei nr.4.
3.2.4. Ultima înregistrare în raport va fi soldul la sfîrşitul perioadei gestionare, înscris analogic prevederilor p.3.2.1.
[Pct.3.2 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

3.3. Pentru operaţiunile în care sînt implicate două conturi (indicate la punctul 2.1.), cum ar fi completarea unui cont cu mijloace de pe alt cont sau convertirea unei valute în alta etc. este necesar de a reflecta această operaţiune prin înregistrările efectuate la ambele conturi.

3.4. Pentru operaţiunile de corecţie care anulează ori corectează o plată sau o încasare efectuată anterior, codurile operaţiunii sînt similare celor din operaţiunile primare, modificîndu-se doar prima cifră din codul operaţiunii, indicîndu-se:
a) 3 – pentru operaţiunile debitoare ce corectează operaţiunile creditoare anterioare;
b) 4 – pentru operaţiunile creditoare ce corectează operaţiunile debitoare anterioare;
c) Poziţiile 2-4 din codul operaţiunii de corecţie corespund poziţiilor din codul operaţiunii anterioare la care se aplică corecţia.
[Pct.3.4 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

3.5. Operaţiunile cu dificultăţi de codificare din cauza unor neclarităţi în descrierea conţinutului operaţiunii (lipsa informaţiei, informaţie incompletă, contradictorie etc.), sau operaţiunile la care nu este identificat (lipseşte, greşit, incomplet) destinatarul, se codifică la tranzacţii neclarificate.
[Pct.3.5 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

3.6. Principiile generale de clasificare a operaţiunilor sunt reflectate în “Norme metodologice de completare, clasificare a operaţiunilor în Raportul privind operaţiunile internaţionale” elaborate de către subdiviziunea responsabilă.
[Pct.3.6 introdus prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

[Cap.III modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]
[Cap.III modificat prin Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009, în vigoare 20.03.2010]
[Cap.III în redacţia Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Cap.III modificat prin Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.179 din 02.07.98]

Capitolul IV
RAPORTĂRILE

4.1. Formularul 08001/5 “Raport privind operaţiunile internaţionale” şi copiile documentelor de plată (în conformitate cu pct.2.2.1 şi pct.2.2.2) se prezintă de către băncile licenţiate la Banca Naţională a Moldovei, lunar, cel tîrziu la data de 15 a lunii care urmează după cea gestionară. În cazul în care data de 15 este zi nelucrătoare, data limită de prezentare a raportului se consideră următoarea zi lucrătoare.
4.1.1. Băncile licenţiate stabilesc termenele de prezentare a rapoartelor pentru subdiviziunile separate astfel, încît raportul totalizat pe bancă să fie întocmit şi prezentat la Banca Naţională a Moldovei în termenul stabilit la p.4.1.[Pct.4.1 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

4.2. Raportul se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).
[Pct.4.2 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

4.3. Copiile documentelor de plată se prezintă într-un raport separat în formă electronică, în conformitate cu instrucţiunea menţionată la pct.4.2.
[Pct.4.3 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

4.4. Raportul se prezintă în mod consolidat, conţinînd informaţia referitor la toate filialele băncii.
[Cap.IV modificat prin Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009, în vigoare 20.03.2010]
[Cap.IV modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Cap.IV modificat prin Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]
[Cap.IV modificat prin Hot.BNM nr.179 din 02.07.98]

Capitolul V
RESPONSABILITATEA

În cazul neprezentării la termen sau refuzului de a prezenta raportul (formularul 08001/5) Banca Naţională a Moldovei va aplica măsurile prevăzute la art.75 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.38 alin.1d din Legea instituţiilor financiare.

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE

Prezentul Regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.
Din momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă:
a) - Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.1 din 11 ianuarie 1995, chestiunea "Raport cu privire la operaţiunile internaţionale";
b) - Hotărîrile Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.40 din 26 decembrie 1995, chestiunea "Raport cu privire la operaţiunile internaţionale".
[Capitolul VI modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).