• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.11.2014

Istoria BNM

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a fost înfiinţată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova la 4 iunie 1991, cu desemnarea guvernatorului - Leonid Talmaci.
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

BNM are următoarele atribuţii de bază:

 • stabilirea şi implementarea politicii monetare şi valutare în stat;
 • activitatea de bancher şi agent fiscal al statului;
 • licenţierea, supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare;
 • supravegherea sistemului de plăţi în Republica Moldova şi facilitarea funcţionării eficiente a sistemului de plăţi interbancare;
 • emisiunea monedei naţionale;
 • stabilirea, prin consultări cu Guvernul, a regimului cursului de schimb al monedei naţionale;
 • păstrarea şi gestionarea rezervelor valutare ale statului;
 • întocmirea balanţei de plăţi a statului;
 • reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova s.a.

Banca Naţională a Moldovei are un rol important în procesul de tranziţie la economia de piaţă a Republicii Moldova. Din 1991 şi până în prezent au fost elaborate şi implementate un şir de măsuri eficiente în vederea stabilizării mediului monetar şi de credit. Cel mai important pas în acest sens a constituit introducerea în circulaţie la 29 noiembrie 1993 a monedei naţionale - leul moldovenesc - cu promovarea ulterioară a unei politici monetare şi de credit antiinflaţioniste. Astfel s-a reuşit stoparea inflaţiei galopante de la începutul anilor 90.

În anul 1995, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi Legea instituţiilor financiare. Conform primei legi, BNM este independentă în exercitarea atribuţiilor sale, fiind responsabilă faţă de Parlament. Cea de-a doua lege are drept scop crearea unui sector financiar puternic şi competitiv, neadmiterea riscului excesiv în acest sistem şi protejarea intereselor deponenţilor.

Începând cu anul 1998, Banca Naţională a renunţat la practica stabilirii cursului oficial de schimb al monedei naţionale faţă de dolarul SUA la Bursa valutară şi a procedat la determinarea acestuia ca medie aritmetică simplă a mediilor ponderate a cursurilor de cumparare şi vînzare a dolarului SUA contra lei moldoveneşti pe piaţa inter- şi intrabancară. Acest fapt a permis descentralizarea pieţei valutare interne în corespundere cu practicile ţărilor dezvoltate.
Ca urmare a lichidării riscurilor excesive în bănci şi creării condiţiilor necesare pentru menţinerea stabilităţii financiare a acestora, în iulie 2004, a fost înfiinţat sistemul de garantare a depozitelor, prin lansarea activităţii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Statutul legal al acestui Fond îi asigură independenţă juridică, operaţională, financiară şi administrativă. La sistemul de garantare a depozitelor participă în mod obligatoriu toate băncile licenţiate de Banca Naţională a Moldovei. Mijloacele destinate pentru garantarea depozitelor se acumulează din contribuţiile băncilor.

De asemenea, în contextul alinierii la standardele internaţionale, în anul 2006, Banca Naţională a Moldovei a implementat un nou sistem automatizat de plăţi interbancare (SAPI). Acesta este compus din sistemul de decontare pe bază brută în timp real destinat procesării plăţilor urgente şi de mare valoare şi sistemul de compensare cu decontare pe bază netă destinat procesării plăţilor de mică valoare. Astfel, a fost realizată o infrastructură modernă de plăţi, care a creat premise importante pentru prestarea serviciilor de plată de o nouă calitate şi facilitarea efectuării plăţilor fără numerar în ţară.
Începând cu 6 noiembrie 2009, Banca Naţională a Moldovei îşi desfăşoară activitatea sub conducerea guvernatorului Dorin Drăguţanu, numit în funcţie la data respectivă prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 56-XIII.

La sfârşitul anului 2009, Consiliul de administraţie al BNM a adoptat Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pentru perioada 2010-2012. Pe parcursul anilor 2010-2012, BNM a creat premise pentru consolidarea cadrului de politică monetară specific regimului de ţintire directă a inflaţiei din perspectiva diminuării treptate a ratei anuale a inflaţiei. Flexibilitatea cursului de schimb al monedei naţionale a permis adaptarea mai uşoară a economiei naţionale la şocurile interne şi externe. Conduita consecventă, previzibilă şi transparentă a politicii monetare a sporit credibilitatea Băncii Naţionale.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 27 decembrie 2012, a aprobat Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu. Acest document reprezintă o continuare a Strategiei politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pentru perioada 2010-2012 şi cuprinde direcţiile strategice de activitate ale autorităţii monetare pe termen mediu, orientate spre atingerea obiectivului fundamental de asigurare şi menţinere a stabilităţii preţurilor.

Noua Strategie a Politicii Monetare a BNM pe termen mediu prevede menţinerea obiectivului cantitativ al inflaţiei la nivelul de 5.0 la sută cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale, fiind considerat nivelul optim pentru creşterea şi dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova pe termen mediu. Pe termen lung se anticipează configurarea unor condiţii macroeconomice şi monetare propice pentru scăderea nivelului durabil al ritmului creşterii preţurilor, astfel încât BNM va diminua treptat ţinta inflaţiei pentru o mai bună ancorare a aşteptărilor inflaţioniste.

Atingerea ţintei de 5.0 la sută anual va fi realizată prin utilizarea instrumentului principal de politică monetară - operaţiunile de piaţă deschisă. În acelaşi timp, BNM va utiliza şi instrumentele auxiliare de politică monetară, facilităţile permanente, norma rezervelor obligatorii, precum şi în  anumite condiţii intervenţiile pe piaţa valutară. Aceste instrumente au un impact direct asupra nivelului ratelor dobânzilor nominale pe termen scurt pe piaţa monetară. Banca Naţională va menţine regimul de flotare gestionată a cursului de schimb fără a avea o ţintă prestabilită a cursului de schimb valutar al leului moldovenesc.

În scopul atingerii ţintei inflaţiei, condiţiile pe piaţa monetară vor continua a fi dirijate de BNM prin stabilirea de către Consiliul de administraţie al BNM a indicatorului principal pentru piaţa monetară interbancară pe termen scurt – rata de bază.

În anul 2010, a fost îmbunătăţit substanţial cadrul legal ce reglementează activitatea băncilor. Au fost aprobate modificări şi completări la Legea instituţiilor financiare nr.550 din 21.07.1995 şi Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575 din 26.12.2003. În principal, modificările în cauză au ca scop fortificarea posibilităţilor de rezolvare a problemelor băncilor aflate în dificultate prin instituirea unui nou instrument de supraveghere a băncilor - administrarea specială. Aceasta reprezintă un regim provizoriu ce constă în realizarea de către o persoană desemnată de Banca Naţională a unor măsuri administrative, financiare, juridice şi organizatorice menite să determine condiţiile optime pentru conservarea valorii activelor, eliminarea deficienţelor în administrarea băncii şi a patrimoniului ei, încasarea creanţelor, stabilirea posibilităţilor de remediere a situaţiei financiare, inclusiv de restructurare sau de lichidare a băncii. Suplimentar, modificările operate creează condiţii legale pentru sporirea eficienţei procesului de lichidare a băncilor insolvabile şi onorarea creanţelor deponenţilor. În acest scop, se prevede reducerea termenelor de stabilire a datoriilor băncii insolvabile faţă de persoanele fizice, aferente depozitelor, şi de începere a plaţii de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a compensaţiilor pentru depozitele garantate indisponibile.

În vederea minimizării riscurilor aferente activităţii sistemului financiar ca urmare a impactului crizei financiare globale din anul 2008, precum şi în scopul realizării unor acţiuni prompte în caz de şocuri financiare extraordinare, la 2 iunie 2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară. În componenţa acestuia au intrat reprezentanţi cu putere de decizie ai autorităţilor publice implicate în gestionarea situaţiilor de criză, inclusiv Guvernatorul BNM. Atribuţiile acestui Comitet sunt axate pe gestionarea crizelor financiare, elaborarea propunerilor referitor la politicile şi măsurile destinate protejării depozitelor, capitalizarea şi recapitalizarea băncilor, restabilirea încrederii în securitatea sistemului bancar ş.a. Obligaţiile şi responsabilităţile autorităţilor implicate în gestionarea situaţiilor de criză sunt prevăzute în Memorandumul de înţelegere privind menţinerea stabilităţii financiare, semnat de către membrii Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară la 28 februarie 2011.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).